A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Cool FM 100.7

មន្រនតីសរមបសរមួលសហ្មន៍

Management

Company:

CHAMROEUN

Type:

Social microfinance

Industry:

Banking & Finance

Employees:

____

Location:

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full-time

Year of Exp.

ហិរញ្ញវត្ថ

Function

Management

Hiring

30

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

____

Sex

_____

Language

English: listening, speaking, reading, and writing;

Age

_____

Location

Phnom Penh

Publish Date

02-Apr-2015

Closing Date

30-Apr-2015

Job Description

ផតល់ការបណតុឹះបណ្តតល និង្របឹរាគយាបល់ផ្ផនរអាជ្ីវរមម និង្សង្គមដល់នដ្ូ
- បញ្ជូននដ្ូផ្ដលរបឈមបញ្ញាគផសង្ៗផ្ផនរសង្គម គៅស្ថថប័នជ្ំនាញគផសង្ៗ ។
- បញ្ចូលទិននន័យ PAT របស់នដ្ូ គៅរនុង្របព័នធ WebPAT/Social Management System
- ការគរៀបច្ំរាយការណ៍ និង្សរមបសរមួលការងារដនទគទៀត្តាមការចាត្់ផ្ច្ង្របស់អនររ្ប់រ្ង្ផ្ទទល់ រនុង្ររបខណ្រ្ឹឹះស្ថថន

Job Requirements

រត្ូវមានច្ំគណឹះដឹង្ទូគៅចាប់ពីររមិត្បរិញ្ញញបរត្រង្គឡីង្ ឬសញ្ញញបរត្មានត្នមលរបហារ់របផ្ហលរនុង្ជ្ំនាញសង្គម និង្អភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ
ការរ្ប់រ្ង្ោណិជ្ជរមម ឬជ្ំនាញរបហារ់របផ្ហល។
- មានបទពិគស្ថធន៍ការងារផ្ផនរសង្គមជាមួយអង្គការគរៅរោឋភិាល កាន់ផ្ត្របគសីរ
- មានច្ំគណឹះដឹង្ដូច្ជា៖
- គលខនពវនត និង្ការរត្់រតាឱ្យមានភាពរត្ឹមរត្ូវ
- ភាស្ថអង្់គ្លស ផ្ដលអាច្អាន ស្ថតប់ និង្សរគសរានខលឹះៗ
- ផ្ផនររំពយួទ័រ (Ms. Word, Excel, Internet, E-mail, Power Point)
- មានរបវត្តិ និង្អត្តច្រិត្លអ មានភាពគស្ថមឹះរត្ង្់ មុឺង្មា៉ាត្់ សុភាពរាបស្ថរ មានរូបសមបត្ិតសមរមយ មានសុជ្ីវធម៌លអ
និង្មានឆនទៈរនុង្ ការគធវីការងារជាមួយរបជាជ្នររីររ។
- មានម៉ាូត្ូផ្ទទល់ខលួន គច្ឹះជ្ិឹះម៉ាូត្ូយា៉ាង្ស្ថទត្់ជ្ំនាញ និង្មានប័ណណគបីរបរម៉ាូត្ូ ។
- មានស្ថមរត្ីទទួលខុសរត្ូវខពស់ គដីមបីអនុវត្តការងារឱ្យសគរមច្ានគៅតាមផ្ផនការ និង្ទាំងន់គពលគវលា ។

How To Apply

គបរខជ្ន-គបរខនារី ផ្ដលមានច្ំណ្តប់អារមមណ៍ និង្មាន្ុណវឌ្ឍិដូច្ខាង្គលី សូមគផាីររបវត្តិរូបសគង្ខប (CV &
Cover letter) មានបិទរូបថត្ថមី ភាជប់ជាមួយនឹង្ការថត្ច្មលង្ លិខិត្បញ្ញជរ់ការងារ(គបីមាន)
គសៀវគៅរ្ួស្ថរ សំបុរត្រំគណីត្ អត្តសញ្ញញណប័ណណ ប័ណណគបីរបរ រួច្គផាីមរកាន់ស្ថនរ់
ការច្ំគរីនផ្ដលគៅជ្ិត្គលារអនរ ឬការិយាល័យរណ្តតលផ្ដលមានអាសយោឋន៖
ផទឹះគលខ៤២៥ ផលូវ២៧១ សងាាត្់ទួលទំពូង្២ ខណ្ច្ំការមន រាជ្ធានីភនំគពញ រពឹះរាជាណ្តច្រររមពុជា
អុីផ្មល: job@chamroeun.com
<

Company Profile

Chamroeun is a leading Cambodian social microfinance institution working to achieve positive and lasting changes in the livelihoods of economically active poor families by providing a wide range of responsible microfinance and complementary socio-economic services. As of today, Chamroeun is standing in grade 9th among all microfinance institutions in Cambodia in terms of active borrowers with widely 40 service points in 15 provinces across the country. Chamroeun is currently seeking for qualified candidates for the vacancy positions as below:

Contact Informations

Contact Person:

CHAMROEUN

Phone:

+855 959 777

Address:

អគាលេខ ​៤២៥​ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង ២ ខ័ណ្ឌចំកាមន ភ្នំពេញ /#425, st271/ Sangkat
Toul Tom Pong II Khan Chomkarmon, Phnom penh ,Cambodia
Tell´: +855 959 777, www.chamroeun.com, facebook.com/chamroeun.mf,P.O Box1113

Job Update more +

#150, St. 156, Sangkat Boeung Kok II,
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.
T: +(855) 23 67 81 007 / 70 50 11 11

មន្រនតីសរមបសរមួលសហ្មន៍

Company : CHAMROEUN
Type : Social microfinance
Industry : Banking & Finance
Employees : ____
Location : Phnom Penh
Level : Middle Term : Full-time
Year of Exp. : ហិរញ្ញវត្ថ Function : Management
Hiring : 30 Industry : Banking & Finance
Salary : Negotiable Qualification : ____
Sex : _____ Language : English: listening, speaking, reading, and writing;
Age : _____ Location : Phnom Penh
Publish Date : 02-Apr-2015 Closing Date : 30-Apr-2015
Job Description
ផតល់ការបណតុឹះបណ្តតល និង្របឹរាគយាបល់ផ្ផនរអាជ្ីវរមម និង្សង្គមដល់នដ្ូ
- បញ្ជូននដ្ូផ្ដលរបឈមបញ្ញាគផសង្ៗផ្ផនរសង្គម គៅស្ថថប័នជ្ំនាញគផសង្ៗ ។
- បញ្ចូលទិននន័យ PAT របស់នដ្ូ គៅរនុង្របព័នធ WebPAT/Social Management System
- ការគរៀបច្ំរាយការណ៍ និង្សរមបសរមួលការងារដនទគទៀត្តាមការចាត្់ផ្ច្ង្របស់អនររ្ប់រ្ង្ផ្ទទល់ រនុង្ររបខណ្រ្ឹឹះស្ថថន
Job Requirements
រត្ូវមានច្ំគណឹះដឹង្ទូគៅចាប់ពីររមិត្បរិញ្ញញបរត្រង្គឡីង្ ឬសញ្ញញបរត្មានត្នមលរបហារ់របផ្ហលរនុង្ជ្ំនាញសង្គម និង្អភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ
ការរ្ប់រ្ង្ោណិជ្ជរមម ឬជ្ំនាញរបហារ់របផ្ហល។
- មានបទពិគស្ថធន៍ការងារផ្ផនរសង្គមជាមួយអង្គការគរៅរោឋភិាល កាន់ផ្ត្របគសីរ
- មានច្ំគណឹះដឹង្ដូច្ជា៖
- គលខនពវនត និង្ការរត្់រតាឱ្យមានភាពរត្ឹមរត្ូវ
- ភាស្ថអង្់គ្លស ផ្ដលអាច្អាន ស្ថតប់ និង្សរគសរានខលឹះៗ
- ផ្ផនររំពយួទ័រ (Ms. Word, Excel, Internet, E-mail, Power Point)
- មានរបវត្តិ និង្អត្តច្រិត្លអ មានភាពគស្ថមឹះរត្ង្់ មុឺង្មា៉ាត្់ សុភាពរាបស្ថរ មានរូបសមបត្ិតសមរមយ មានសុជ្ីវធម៌លអ
និង្មានឆនទៈរនុង្ ការគធវីការងារជាមួយរបជាជ្នររីររ។
- មានម៉ាូត្ូផ្ទទល់ខលួន គច្ឹះជ្ិឹះម៉ាូត្ូយា៉ាង្ស្ថទត្់ជ្ំនាញ និង្មានប័ណណគបីរបរម៉ាូត្ូ ។
- មានស្ថមរត្ីទទួលខុសរត្ូវខពស់ គដីមបីអនុវត្តការងារឱ្យសគរមច្ានគៅតាមផ្ផនការ និង្ទាំងន់គពលគវលា ។
How To Apply
គបរខជ្ន-គបរខនារី ផ្ដលមានច្ំណ្តប់អារមមណ៍ និង្មាន្ុណវឌ្ឍិដូច្ខាង្គលី សូមគផាីររបវត្តិរូបសគង្ខប (CV &
Cover letter) មានបិទរូបថត្ថមី ភាជប់ជាមួយនឹង្ការថត្ច្មលង្ លិខិត្បញ្ញជរ់ការងារ(គបីមាន)
គសៀវគៅរ្ួស្ថរ សំបុរត្រំគណីត្ អត្តសញ្ញញណប័ណណ ប័ណណគបីរបរ រួច្គផាីមរកាន់ស្ថនរ់
ការច្ំគរីនផ្ដលគៅជ្ិត្គលារអនរ ឬការិយាល័យរណ្តតលផ្ដលមានអាសយោឋន៖
ផទឹះគលខ៤២៥ ផលូវ២៧១ សងាាត្់ទួលទំពូង្២ ខណ្ច្ំការមន រាជ្ធានីភនំគពញ រពឹះរាជាណ្តច្រររមពុជា
អុីផ្មល: job@chamroeun.com
<
Company Profile
Chamroeun is a leading Cambodian social microfinance institution working to achieve positive
and lasting changes in the livelihoods of economically active poor families by
providing a wide range of responsible microfinance and complementary socio-economic services.
As of today, Chamroeun is standing in grade 9th among all microfinance
institutions in Cambodia in terms of active borrowers with widely 40 service points in 15 provinces across the country.
Chamroeun is currently seeking for qualified candidates for the vacancy positions as below:
Contact Information
Contact Person CHAMROEUN
Phone +855 959 777
Email job@chamroeun.com
Website www.chamroeun.com,
Address អគាលេខ ​៤២៥​ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង ២ ខ័ណ្ឌចំកាមន ភ្នំពេញ /#425, st271/ Sangkat
Toul Tom Pong II Khan Chomkarmon, Phnom penh ,Cambodia
Tell´: +855 959 777, www.chamroeun.com, facebook.com/chamroeun.mf,P.O Box1113